Şriftin ölçüsü / 641

"Həm­sədr­lə­rin son sə­fə­ri­ni və ver­dik­lə­ri bə­ya­na­tı uğur­suz say­maq olar"

21 Iyun 2017 [16:40]

ATƏT-in Minsk Qru­pu həm­sədr­lə­ri­nin re­gio­na sə­fə­ri ye­kun­la­şıb. Bir müd­dət ön­cə Er­mə­nis­tan­da və Dağ­lıq Qa­ra­bağ­da olan həm­sədr­lər iyu­nun 19-da Ba­kı­ya gəl­di­lər. On­lar Azər­bay­can Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev, xa­ri­ci iş­lər na­zi­ri El­mar Məm­məd­ya­rov və Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın azər­bay­can­lı ic­ma­sı­nın rəh­bər­li­yi ilə gö­rüş­dü­lər.

ATƏT-in Minsk Qru­pu­nun həm­sədr­lə­ri böl­gə­yə sə­fər­lə­ri və ke­çir­dik­lə­ri gö­rüş­lər ba­rə­də bə­ya­nat ya­yıb. Bə­ya­nat­da qeyd olu­nur ki, iyu­nun 10-da həm­sədr­lər İrə­van­da Er­mə­nis­tan pre­zi­den­ti Serj Sar­kis­yan və iyu­nun 19-da Ba­kı­da Azər­bay­can Pre­zi­den­ti İl­ham Əli­yev­lə gö­rüş­lər ke­çi­rib. Hər iki pay­taxt­da on­lar xa­ri­ci iş­lər və mü­da­fiə na­zir­lə­ri ilə də məs­lə­hət­ləş­mə­lər apa­rıb. İyu­nun 12-də həm­sədr­lər Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğa sə­fər edib və ora­da­kı de-fak­to ha­ki­miy­yə­tin nü­ma­yən­də­lə­ri ilə gö­rü­şüb. Va­si­tə­çi­lər Zən­gi­lan, Qu­bad­lı, La­çın və Kəl­bə­cər ra­yon­la­rı da da­xil ol­maq­la, Dağ­lıq Qa­ra­bağ ət­ra­fın­da­kı ra­yon­la­ra sə­fər edib.

Ba­kı­da apa­rı­lan da­nı­şıq­lar za­ma­nı həm­sədr­lər bu ya­xın­lar­da Azər­bay­ca­na sə­fər­lə­ri ərə­fə­sin­də tə­mas xət­tin­də it­ki­lə­rə sə­bəb ol­muş atəş­kəs po­zun­tu­sun­dan də­rin na­ra­hat­lıq­la­rı­nı bil­di­rib. On­lar Azər­bay­can rəh­bər­li­yi­nə mü­ra­ci­ət edə­rək və­ziy­yə­tin bun­dan son­ra­kı es­ka­la­si­ya­sın­dan çə­kin­mə­yə ça­ğı­rıb. Həm­sədr­lər ey­ni mü­ra­ciə­ti Er­mə­nis­tan rəh­bər­li­yi və Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın de-fak­to ha­ki­miy­yə­ti­nə də ün­van­la­yıb. On­lar tə­rəf­lə­ri tə­mas xət­tin­də və Azər­bay­can-Er­mə­nis­tan döv­lət sər­hə­din­də gər­gin­li­yin azal­dıl­ma­sı­na is­ti­qa­mət­lən­miş təd­bir­lə­ri nə­zər­dən ke­çir­mə­yə ça­ğı­rıb.

Hər iki pay­taxt­da həm­sədr­lər tə­rəf­lə­ri da­nı­şıq­lar­da ye­ni­dən ma­hiy­yə­ti üz­rə, si­ya­si ira­də gös­tə­rə­rək vic­dan­la iş­ti­rak et­mə­yə ça­ğı­rıb. On­lar qeyd edib­lər ki, bu, mü­na­qi­şə­nin həl­lin­də tə­rəq­qi göz­lə­yən və bu­na la­yiq olan böl­gə sa­kin­lə­ri üçün möh­kəm sül­hə na­il ol­ma­ğın ye­ga­nə yo­lu­dur. Pre­zi­dent­lər həll pro­se­si­nin ən mü­ba­hi­sə­li mə­sə­lə­lə­ri üz­rə kom­pro­mis tap­maq üçün si­ya­si dia­lo­qu bər­pa et­mək niy­yət­lə­ri­ni bə­yan edib.

Ve­ri­lən bu bə­ya­na­tı ye­tər­li say­maq olar­mı?

AMİP beynəlxalq katibi El­şən Mus­ta­fa­ye­vin söz­lə­ri­nə gö­rə, həm­sədr­lə­rin bə­ya­na­tın­da, hə­mi­şə­ki ki­mi, ümu­mi cüm­lə­lər yer alıb: "An­caq ma­raq­lı mə­qam­lar da var. Həm­sədr­lər Azər­bay­ca­na mü­ra­ci­ət edə­rək və­ziy­yə­tin bun­dan son­ra­kı es­ka­la­si­ya­sın­dan çə­kin­mə­yə ça­ğı­rıb. Həm­sədr­lər ey­ni mü­ra­ciə­ti Er­mə­nis­tan rəh­bər­li­yi və Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğın de-fak­to ha­ki­miy­yə­ti­nə də ün­van­la­yıb. Bu cüm­lə­lər­dən be­lə an­la­şı­la bi­lər ki, həm­sədr­lər hər tə­rə­fi mə­su­liy­yət­li ol­ma­ğa ça­ğı­rır. An­caq va­si­tə­çi­lər və­ziy­yə­tin gər­gin­li­yi­nə gö­rə bi­rin­ci Azər­bay­ca­nın adı­nı çə­kib. Bu o de­mək­dir ki, həm­sədr­lər atəş­kə­sin po­zul­ma­sı­na gö­rə ilk növ­bə­də Azər­bay­ca­nın mə­su­liy­yət da­şı­dı­ğı­na işa­rə edir.

Da­nı­şıq­la­rın pas­siv­li­yi ba­rə­də də ifa­də olu­nan na­ra­zı­lıq­da kon­kret ad çə­kil­mir. Çün­ki mə­lum­dur ki, sta­tus-kvo­nun də­yiş­mə­si­ni Er­mə­nis­tan is­tə­mir və bu­na gö­rə də da­nı­şıq­lar pro­se­sin­də qey­ri-kons­truk­tiv­lik or­ta­ya qo­yur.

Gö­rü­nən bu­dur ki, həm­sədr­lər son sə­fə­rin­də də Er­mə­nis­ta­nın "mər­hə­lə­li həll" pla­nı­nı qə­bul et­mə­si üçün ça­lış­ma­yıb. Ar­tıq bəl­li olur ki, sülh da­nı­şıq­la­rı im­kan­la­rı tü­kə­nir. Bu da o an­la­ma gə­lir ki, həm­sədr­lə­rin son sə­fə­ri­ni və ver­dik­lə­ri bə­ya­na­tı uğur­suz say­maq olar". /Bakı Xəbər/