Şriftin ölçüsü / 640

"Məq­bul zə­min ya­ra­nan ki­mi cəb­hə­də düş­mə­nə sar­sı­dı­cı zər­bə en­di­ril­mə­li­dir"

05 Aprel 2017 [17:50]
Azər­bay­can Pre­zi­den­ti, Ali Baş Ko­man­dan İl­ham Əli­yev ap­rel qə­lə­bə­si­nin il­dö­nü­mü ilə əla­qə­dar bir qrup hərb­çi ilə gö­rü­şün­də sö­zü­ge­dən mə­sə­lə ilə bağ­lı bir sı­ra mə­qam­la­ra to­xu­nub:

"Dağ­lıq Qa­ra­ba­ğa heç vaxt müs­tə­qil­lik ve­ril­mə­yə­cək. Heç bir öl­kə bu qon­dar­ma qu­ru­mu ta­nı­mır. Ora­da bu ya­xın­lar­da ke­çi­ril­miş qon­dar­ma "re­fe­ren­dum" bu­nu bir da­ha gös­tər­di. Bi­zim bü­tün qon­şu döv­lət­lə­ri­miz, bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar, Minsk Qru­pu­nun həm­sədr öl­kə­lə­ri bir­mə­na­lı şə­kil­də bə­ya­nat­lar ver­miş­lər ki, on­lar bu "re­fe­ren­dum"u ta­nı­mır­lar. Bu o de­mək­dir ki, Er­mə­nis­tan və onun rəh­bər­li­yi növ­bə­ti də­fə özü­nü bia­bır et­di. Hər də­fə ora­da qon­dar­ma "re­fe­ren­dum" ke­çi­ri­lər­kən bu bi­zim xey­ri­mi­zə iş­lə­yir. Çün­ki hər də­fə bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar və döv­lət­lər bu­nu qə­bul et­mir­lər. Be­lə­lik­lə, hər də­fə Azər­bay­ca­nın əra­zi bü­töv­lü­yü­nü on­lar bir da­ha dəs­tək­lə­yir­lər və təs­diq­lə­yir­lər. Biz əra­zi bü­töv­lü­yü­mü­zü, əl­bət­tə ki, bər­pa edə­cə­yik".

Pre­zi­dent onu da qeyd edib ki, er­mə­ni­lə­rin id­dia­la­rı azal­mır: "On­lar vax­ta­şı­rı ən yük­sək sə­viy­yə­də müx­tə­lif cə­fəng şü­ar­lar, fi­kir­lər səs­lən­di­rir­lər ki, ye­nə də on­la­rın qon­şu öl­kə­lə­rin tor­pa­ğı­na id­dia­la­rı var. Biz ap­rel dö­yüş­lə­ri za­ma­nı on­la­rı ye­ri­nə oturt­duq. Hər an ha­zır ol­ma­lı­yıq ki, on­la­rı ye­ri­nə otur­daq".

Gö­rü­nən odur ki, se­pa­rat­çı­la­rı ke­çir­dik­lə­ri qon­dar­ma "seç­ki" və "re­fe­ren­dum"lar on­la­rı xi­las et­mə­yə­cək. Gec-tez Azər­bay­can öz əra­zi bü­töv­lü­yü­nü bər­pa edə­cək.

Sö­zü­ge­dən mə­sə­lə­ni şərh edən AMİP-in baş ka­ti­bi Ar­zu­xan Əli­za­də­nin söz­lə­ri­nə gö­rə, se­pa­rat­çı­lar han­sı oyun­lar­dan çıx­sa­lar da, bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar on­la­rı ta­nı­ma­ya­caq: "Ona gö­rə ki, bey­nəl­xalq hü­quq Azər­bay­ca­nın tə­rə­fin­də­dir. De-fak­to hə­min əra­zi­lər iş­ğal al­tın­da ol­sa da, de-yu­re Azər­bay­ca­nın əra­zi­si sa­yı­lır. Bu ba­xım­dan ke­çi­ri­lən is­tə­ni­lən qon­dar­ma "seç­ki" nə in­di, nə də bun­dan son­ra ta­nın­ma­ya­caq. Döv­lət baş­çı­sı de­mək is­tə­yib ki, bu­nun­la qar­şı tə­rəf hər də­fə özü­nü bia­bır edir. He­sab edi­rəm ki, de­yi­lən­lə­rin fo­nun­da Azər­bay­ca­nın Er­mə­nis­ta­na təz­yiq­lə­ri bü­tün sa­hə­lər­də da­vam et­mə­li­dir. Həm cəb­hə­də iş­ğal­çı­la­rı ra­hat bu­rax­maq ol­maz, həm də bey­nəl­xalq müs­tə­vi­də bu is­ti­qa­mət­də iş­lər da­vam et­di­ril­mə­li­dir. Bü­tün bey­nəl­xalq təş­ki­lat­lar­da, təd­bir­lər­də Dağ­lıq Qa­ra­bağ mə­sə­lə­si vax­ta­şı­rı qal­dı­rıl­ma­lı­dır. Ey­ni za­man­da, məq­bul zə­min ya­ra­nan ki­mi cəb­hə­də düş­mə­nə sar­sı­dı­cı zər­bə en­di­ril­mə­li­dir".


Millət