Şriftin ölçüsü / 977

İra­nın Er­mə­nis­ta­na han­sı­sa si­lah nö­vü sat­ma­sı­nı da is­tis­na et­mi­rəm

07 Fevral 2017 [17:45]
Mə­lum ol­du­ğu ki­mi, bir həf­tə əv­vəl Er­mə­nis­ta­nın mü­da­fiə na­zi­ri Vi­gen Sar­kis­yan İra­na sə­fər edib. Sə­fər İra­nın mü­da­fiə na­zi­ri Hü­seyn Deh­qa­nın rəs­mi də­və­ti ilə ger­çək­lə­şib.

İki na­zi­rin tək­bə­tək gö­rü­şün­də H.Deh­qan İran­la Er­mə­nis­tan ara­sın­da ta­ri­xi və mə­də­ni bağ­la­rın ol­du­ğu­nu de­yib: "İran hə­mi­şə qon­şu öl­kə­lər­lə yax­şı mü­na­si­bət­lə­rin qu­rul­ma­sı­nı is­tə­yib, re­gi­on­da sülh, sa­bit­lik və təh­lü­kə­siz­li­yin tə­min olun­ma­sı üçün mü­ba­ri­zə apa­rıb. Re­gi­on­da­kı prob­lem­lər da­nı­şıq­lar yo­lu ilə həll olu­na bi­lər. İran prob­lem­lə­rin həl­li üçün əlin­dən gə­lən yar­dı­mı et­mə­yə ha­zır­dır".

İra­nın mü­da­fiə na­zi­ri Er­mə­nis­tan­la əla­qə­lə­rin da­ha da in­ki­şaf et­di­ril­mə­si­nin zə­ru­ri­li­yi­ni vur­ğu­la­yıb.

V.Sar­kis­yan isə bil­di­rib ki, Er­mə­nis­tan İran­la mü­na­si­bət­lə­ri­ni in­ki­şaf et­dir­mək­də ma­raq­lı­dır: "Bu sə­fər hər­bi sa­hə­də əmək­daş­lıq üçün zə­min ya­ra­da bi­lər".

İş­ğal­çı öl­kə­də­ki yer­li agentlik­lər sə­fə­ri Er­mə­nis­ta­nın "al­ter­na­tiv eh­ti­yat təh­lü­kə­siz­lik sis­te­mi ya­rat­maq zə­ru­rə­ti" ba­xı­mın­dan nə­zər­dən ke­çi­rir. Ma­raq­lı­dır ki, yan­va­rın 28-də Er­mə­nis­tan or­du­su gü­nü mü­na­si­bə­ti­lə təd­bir­də jur­na­listlər qar­şı­sın­da çı­xı­şı za­ma­nı göz­lə­ni­lən sə­fər­dən da­nı­şar­kən Vi­gen Sar­kis­yan Er­mə­nis­tan-Ru­si­ya və Kol­lek­tiv Təh­lü­kə­siz­lik Mü­qa­vi­lə­si Təş­ki­la­tı ilə əmək­daş­lıq çər­çi­və­sin­də alı­nan si­lah-sur­sa­tın Er­mə­nis­ta­nın təh­lü­kə­siz­lik tə­ləb­lə­ri­ni ye­tə­rin­cə ödə­mə­di­yi­nə gö­rə "baş­qa partnyor öl­kə­lər­lə də" si­lah ar­se­na­lı­nın tə­da­rü­kü ilə bağ­lı da­nı­şıq­lar apa­rıl­dı­ğı­nı bə­yan et­miş­di.

Bü­tün bu de­yi­lən­lə­rin fo­nun­da, Er­mə­nis­ta­nın İran­la hər­bi sa­hə­də əla­qə­lər qur­ma­sı­nı ne­cə xa­rak­te­ri­zə et­mək olar?

Mə­sə­lə­yə mü­na­si­bət bil­di­rən AMİP Si­ya­si Şu­ra­sı­nın üz­vü Əli Oru­co­vun fik­rin­cə, ay­dın mə­sə­lə­dir ki, bu­na Er­mə­nis­ta­nın eh­ti­ya­cı var: "Yox­sa İra­nın bu ba­xım­dan Er­mə­nis­ta­na nə eh­ti­ya­cı var ki?! Er­mə­nis­ta­nın hər­bi sə­na­ye­si, mo­dern tex­no­lo­gi­ya­sı yox­dur ki, bu, İra­nı cəlb et­sin. İki öl­kə ara­sın­da hər­bi əmək­daş­lı­ğın in­ki­şaf et­di­ril­mə­sin­də da­ha çox Er­mə­nis­tan ma­raq­lı­dır və on­lar bu­na eh­ti­yac du­yur. Di­gər tə­rəf­dən, rəs­mi Teh­ra­nın Er­mə­nis­ta­na olan sev­gi­si 90-cı il­lə­rin əv­vəl­lə­rin­dən bə­ri göz qa­ba­ğın­da­dır. Əs­lin­də, bu­ra­da ye­ni heç nə yox­dur. İs­lam həm­rəy­li­yin­dən, şi­ə­lik­dən da­nı­şan öl­kə­nin gö­zü qa­ba­ğın­da Dağ­lıq Qa­ra­bağ və ona bi­ti­şik olan ra­yon­lar iş­ğal edil­di. Ət­raf ra­yon­lar iş­ğal olu­nar­kən ya­şa­yış mən­tə­qə­lə­ri yan­dı­rı­la­raq vi­ran qo­yul­du və gün­lər­lə tüs­tü­sü İran­da ya­şa­yan in­san­lar tə­rə­fin­dən seyr edil­di. Bu­dur ta­rix və qon­şu öl­kə­nin er­mə­ni van­dal­la­rı­nın tö­rət­dik­lə­ri vəh­şi­lik­lə­rə mü­na­si­bə­ti... O ba­xım­dan Vi­gen Sar­kis­ya­nın Teh­ran­da təm­tə­raq­la qar­şı­lan­ma­sın­da tə­əc­cüb­lü nə­sə ax­tar­ma­ğa dəy­məz. Er­mə­nis­tan za­tən Ru­si­ya tə­rə­fin­dən si­lah­la la­zı­mi sə­viy­yə­də tə­min olu­nur. Er­mə­nis­tan mü­da­fiə na­zi­ri İra­na sə­fər et­mək­lə san­ki Azər­bay­ca­na göz da­ğı ver­mək is­tə­di. Yə­ni Er­mə­nis­tan bun­dan da­ha çox si­ya­si di­vi­dend əl­də et­mək is­tə­yir. İki öl­kə ara­sın­da si­lah ti­ca­rə­ti­nə gəl­dik­də isə, İra­nın Er­mə­nis­ta­na han­sı­sa si­lah nö­vü sat­ma­sı­nı da is­tis­na et­mi­rəm".

Digər Xəbərlər